SA 8000 – SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ
Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000:2008) nedir?

Günümüzde, kaliteli ürün, rekabet edebilir maliyet, çevreye duyarlılık ve güvenlik kadar, sosyal sorumluluklara ve ahlaka uygunluk da rekabet edebilmenin önemli bir koşulu haline gelmeye başlamıştır.

Kuruluşların müşterilerine kaliteli, sürekli ve güvenilir ürünler sunmayı hedefleyen ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı 1987 yılında yayınlandı. Ardından doğa ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı düzenleyen ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulmasına destek olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş güvenliği Yönetim Sistemi Standartları yerini aldı.

İşverenlerin çalışanlara karşı olan sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerinde kuruluşlara kılavuzluk edecek “Sosyal Sorumluluk SA 8000 Standardı” Ekim 1997’de CEPAA (The Council on Economic Priorities Accreditation Agency -Ekonomik Öncelikler Konseyi Akreditasyon Bölümü) tarafından geliştirildi. 2001 yılında revize edildi.

SA 8000:2008, hizmet veya üretim süreçlerinin, insan haklarının gereği olan değerlere uygun bir sistem altında çalıştığını ölçümler. SA 8000:2008 standardına uygun çalışan bir kuruluşta, sağlık ve güvenlik koşulları, çalışanlarının yaşlarının çalışmaya uygunluğu, ırk, cinsiyet, din gibi sosyal ayrımlara dayalı iş koşullarında ve ücret koşullarında farklılık gözetilmediği, çalışma ve mesai saatlerinin uygunluğu, ücretin yeterliliği, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sistemli olarak güvence altına alınmış demektir.

Sosyal sorumluluk kavramı kısaca, bir kuruluşun faaliyette bulunduğu ortamı ve çalışanları koruma ve geliştirme konusundaki yükümlülükleri olarak tanımlanabilir.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000:2008)  şartları nedir?

Kuruluşlar sosyal sorumluluk yönetim sistemini uygularken ve belge alırken uymak zorunda olduğu genel koşullar aşağıdaki gibidir.
•    Çocuk çalışan: 15 yaşın altında çocuk işçi çalıştırılmaz.
•    Zorla çalıştırma: Çalışanlar zorla çalıştırılmaz.
•    Sendika kurma ve toplu pazarlık hakkı: Çalışanlar sendika kurma, sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler.
•    Çalışma saatleri: Haftalık çalışma ve mesai süreleri yasal sürelerden fazla olmaz. (kısa dönemli olağanüstü iş koşulları hariç)
•    Maaş ve ücretler: Ücretler en azından ülkenin “asgari ücret” seviyesinde olmalıdır.
•    Sağlık ve güvenlik: Kuruluş, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve yaralanmaları önleyici tedbirleri almak durumundadır.
•    Ayırımcılık ve disiplin uygulamaları: Çalışanlar cinsiyet, etnik köken vb. nedenlerden dolayı farklı muameleye tabi tutulmaz. Dayak, küfür vb. fiziksel ve psikolojik baskı uygulanmaz.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi (SA 8000:2008) belgelendirilebilir mi?

Belgelendirilme için yasal bir zorunluluk yoktur. Ancak, tetkikler sonucunda gerekli koşulları sağladığını ispatlayan her türlü kuruluş SA 8000:2008 sosyal sorumluluk sistemi belgesi alabilir.
Belgelendirme, kuruluşun ürünlerinin (tedarikçilerden aldıkları dahil) SA 8000:2008 standardına uygun koşullarda üretildiğinin göstergesidir.Belgeli kuruluşun ürünlerini tercih eden müşteriler, insan haklarına yaptıkları bu anlamlı katkıdan dolayı, gönül rahatlığı ve huzur duyacaklardır.